De Stichting Vrienden van het Polderpark en Omgeving is opgericht 3 April 2007

De Stichting heeft als doel het in stand houden van het Polderpark in Almere Buiten en de milieukwaliteiten van het Polderpark en omgeving door het autoluw houden van de aanliggende lanen, straten en dwarsverbindingen en het terugdringen van de geluidshinder en fijnstof en voorts al hetgeen naar het oordeel van het bestuur van de Stichting in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn