Een korte terugblik op 12 jaar activiteiten van De Stichting

De oprichting

De Stichting is 3 april 2007 door verontruste bewoners opgericht als reactie op de aankondiging van de gemeente in maart 2007 dat er een onderzoek zou worden gedaan naar de noodzaak om door het Polderpark een weg aan te leggen die de Vrijheidsdreef zou gaan verbinden met het centrum van Almere Buiten.

EEN KORTE TERUGBLIK OP 12 JAAR ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING

De oprichting

De Stichting is 3 april 2007 door verontruste bewoners opgericht als reactie op de aankondiging van de gemeente in maart 2007 dat er een onderzoek zou worden gedaan naar de noodzaak om door het Polderpark een weg aan te leggen die de Vrijheidsdreef zou gaan verbinden met het centrum van Almere Buiten.


Verzet tegen de weg door het Polderpark (april 2007-juni 2011)

Het besluit voor het onderzoek voor de aanleg van de weg door het park werd door de gemeenteraad genomen op 19 april 2007. Door de gemeente werd een consultatiegroep in het leven geroepen met vertegenwoordigers van bewoners en bedrijfsleven waaraan gedurende het onderzoek informatie zou worden verstrekt, en het onderzoeksresultaat zou worden voorgelegd.

De Stichting heeft daar aan mee gedaan.

Wat er uit zag als een korte overzichtelijk klus, duurde uiteindelijk vier jaar en koste veel tijd en inspanning.

(Zie de jaarverslagen 2007 t/m 2011, en de berichten van de voorzitter van die jaren.)

Het onderzoek ging van start op 3 maart 2008. Op 30 januari 2009 kwam de gemeente met een tussenrapportage met als conclusie dat er geen noodzaak was voor de aanleg van de weg. Op 17 juni 2011 volgde de eindrapportage van het onderzoek waarin de conclusie van januari 2009 werd herhaald. Daarmee leek het voornaamste doel van de oprichting van de Stichting het voorkomen van een weg door het park bereikt.

Maar in de eindrapportage van het onderzoek was de weg wel opgenomen als reservering op de structuurvisiekaart in het kader van de structuurvisie 2030+.

Inmiddels had de gemeente ook aangekondigd dat zij van plan was in 2012/2013 het bestemmingsplan ‘Polderpark'’ te herzien. Op grond van de reservering van de weg op de structuurvisiekaart zou het zeker mogelijk zijn om de weg door het park en de bouw van woningen en bedrijfsruimten in het nieuwe (herziene) bestemmingsplan op te nemen. Een zorgelijke ontwikkeling.


Poging om tot een regulier overleg te komen met de gemeente over de toekomst van het Polderpark (oktober 2010- januari 2014)

Inmiddels had het bestuur van de Stichting zich conform de doelstelling van de Stichting gericht op de toekomst van het Polderpark.

In oktober 2010 werd in het kader van de door het toenmalige College van B&W gehanteerde slogan “het stimuleren van het actief burgerschap” contact gezocht met wethouder Scholten.

Het bestuur wilde graag met de gemeente komen tot een regulier overleg over drie onderwerpen:

-de voorgenomen herziening van het bestemmingsplan ‘Polderpark’

-het opstellen van een meerjarenprogramma voor het onderhoud van het park

-het als gesprekspartner/aanspreekpunt van de gemeente fungeren daar waar het zaken betreft die op enigerlei wijze betrekking hebben op het Polderpark.

Hoe dit is verlopen (zonder enig resultaat!) staat uitgebreid in hoofdstuk twee van het jubileumboek Het Polderpark Central Park van Almere Buiten wordt dertig jaar dat in oktober 2013 door de Stichting is uitgegeven.

(Zie de jaarverslagen van 2010 t/m 2014, en de berichten van de voorzitter van die jaren.)


Herstelplan Polderpark en de overeenkomst met de gemeente van 11 oktober 2017 (maart 2014-oktober 2017)

Het bestuur van de Stichting werd 12 maart 2014 door de heer Vermeulen, beheermanager gebied Almere Buiten, uitgenodigd voor een gesprek met een aantal medewerkers van groenonderhoud. In een aantal vervolggesprekken is gesproken over het idee van de Stichting om op basis van een inventarisatie van het park vast te stellen waar de huidige situatie afwijkt van het originele ontwerp en te komen tot een herstelplan. En te bepalen wat hiervan in het kader van het jaarlijks onderhoud zou kunnen worden uitgevoerd.

Op 16 februari 2015 werd een gezamenlijke schouw van het park gehouden, en in mei 2015 werden de ideeën van de Stichting in de Notitie herstelplan Polderpark vastgelegd. In deze notitie zijn ook de resultaten van een door de Stichting op 6 september 2014 onder de gebruikers van het Polderpark gehouden enquête opgenomen.

In februari 2016 werd opnieuw een gezamenlijk schouw van het park gehouden, inmiddels was bij de gemeente het behoud van de Polderidentiteit van het Polderpark leidend geworden. Ook ontstond het voornemen om te komen tot een gezamenlijke intentieverklaring van de gemeente en de Stichting Vrienden van het Polderpark die tot doel heeft te komen tot herstel van de oorspronkelijke inrichtings- en beplantingsstructuur van het Polderpark.

    Resultaat

*    Na meer dan een jaar overleg werd op 11 oktober 2017 een overeenkomst tussen de gemeente en de Stichting Vrienden van het Polderpark gesloten. Het doel van de overeenkomst is de oorspronkelijke inrichtings- en beplantingsstructuur van het Polderpark de komende jaren als leidraad te hanteren voor het onderhoud en beheer van het park.

Daarbij zal de Notitie Herstelplan Polderpark waarin de visie van de Stichting op het herstel van die oorspronkelijke inrichtings- en beplantingsstructuur wordt beschreven samen met de gemeentelijke Nota Kleur aan Groen als basis worden gebruikt.

Voor het uitvoeren van de in de overeenkomst uitgesproken intentie zijn de volgende afspraken gemaakt.

*    Jaarlijks zal in februari een gezamenlijke schouw van het park worden gehouden waarin naast het opnemen van de actuele situatie ook de vorderingen van het afgelopen jaar zullen worden gemonitord. Op basis van deze schouw wordt in een gezamenlijke evaluatie afgesproken wat de wijzigingen en verbeteringen voor het eerstvolgende jaar zullen zijn.

*    Ook is besloten tot een vast overleg in het 2e en het 4e kwartaal over de meer reguliere activiteiten in het park.

(Zie hiervoor de jaarverslagen 2014 t/m 2017, en de berichten van de voorzitter van die jaren.)


Herziening bestemmingsplan ‘Polderpark’ (februari 2013-24 januari 2019)

In januari 2013 werd door de Stichting haar visie op de voorgenomen herziening van het bestemmingsplan ‘Polderpark’ vastgelegd in de Notitie herziening bestemmingsplan ‘Polderpark’ en toegestuurd aan de gemeente.

Omdat er maar steeds geen informatie kwam over de aangekondigde herziening van het bestemmingsplan en de ervaring had geleerd dat de gemeente op brieven om informatie niet reageert, is in maart 2015 besloten om de gemeente een zogenaamde WOB-brief te sturen. (De

gemeente is wettelijk verplicht binnen zes weken na ontvangst van een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur inhoudelijk te reageren.)

De WOB-brieven leidde er toe dat de Stichting per brief van 23 november 2015 werd opgenomen in de lijst van instanties die geraadpleegd worden in het kader van het overleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening. Wat inhoudt dat de Stichting haar reactie kan geven op het, gedurende de procedure van de herziening van het bestemmingsplan door de afdeling ROM van de gemeente te produceren Startdocument, en het concept ontwerpbestemmingsplan.

In december 2017 kwam het concept ontwerpbestemmingsplan gereed. Uit het plan bleek dat de Stichting Stad en Natuur, sinds enige tijd de nieuwe beheerder van de in het Polderpark gelegen kinderboerderij, op de plaats van de kinderboerderij een groot nieuw gebouw wil bouwen met een horecavoorziening.

De Stichting Vrienden van het Polderpark heeft in een reactie hierop bezwaar gemaakt tegen het op nemen van een horecabestemming voor de kinderboerderij en een uitbreiding van de bedrijfsvloeroppervlakte van 150 naar 400m2.

Vervolgens is de kinderboerderij door de gemeente uit het ontwerpbestemmingsplan gehaald.

Omdat de terreinen van de kinderboerderij uit het plan zijn gehaald bleven voor de kinderboerderij de regels van het “oude” bestemmingsplan ‘Polderpark’ uit 1997 gelden. In dat bestemmingsplan is het mogelijk om op de graasweide van de boerderij een pannenkoekhuis te bouwen van 400m2 met een horecavergunning. (Iets waar de bewoners van de Sportlaan o.a. Koeleman toen al bezwaar tegen hebben gemaakt.)

Als je nu in de plaats van pannenkoekhuis leest stadsboerderij dan zie je wat er gaat gebeuren.

Daar tegen heeft de Stichting Vrienden van het Polderpark op 12 september 2018 (in een zienswijze) bezwaar gemaakt.

Als reactie op het bezwaar van de Stichting zijn de drie percelen die in gebruik zijn bij de kinderboerderij, en het er tussen liggende openbare wandelpad door de gemeente conform de huidige feitelijke situatie op 27 november 2018 weer in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen. Bovendien is de mogelijkheid van een horecavoorziening van 400m2 uit het bestemmingsplan gehaald.

    Resultaat

Met betrekking tot het nieuwe bestemmingsplan Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt, Landgoederenbuurt en Polderpark geldt dat de twee belangrijkste doelstellingen van de Stichting in dit plan zijn gerealiseerd.

*    In het plan is geen weg door en bebouwing van het Polderpark opgenomen, en als de gemeente de komende jaren onverhoopt alsnog een weg zou willen aanleggen dan zal zij daarvoor eerst dit nieuwe bestemmingsplan moeten herzien, wat de nodige tijd en inspanning van de ambtelijke dienst zal vergen.

*    De tweede doelstelling, het in het nieuwe bestemmingsplan opnemen van het Polderpark als een duidelijke geografische entiteit, is gerealiseerd in de aan het Polderpark gewijde paragraaf 2.1.2 van het hoofdstuk Planbeschrijving. De cultuurhistorische betekenis van het Polderpark is vastgelegd in de paragraaf 5.10.2 van het hoofdstuk Omgevingstoets. Bovendien is in de paragrafen 2.1.1 en 2.1.2 van het hoofdstuk Planbeschrijving de betekenis van het Polderpark conform onze Notitie herziening bestemmingsplan ‘Polderpark’ van 12 februari 2013 verwoord.

(Zie hiervoor de jaarverslagen 2013 t/m 2017, en de berichten van de voorzitter van die jaren.)

*    Na de indiening van het bezwaarschrift van 12 september 2018 heeft het College van B&W ook besloten de mogelijkheid van een horeca op het perceel van de graasweide van 400m2 uit het definitieve bestemmingsplan te halen.