Weg door het park


- brief van 3 april 2007 aan College van B&W
- brief van 26 november 2007 aan Dienst Stedelijke  Ontwikkeling
- brief van 15 april 2008 aan Dienst Stedelijke  Ontwikkeling
- brief van 3 december 2008 aan leden van de  gemeenteraad
- brief van 10 mei 2009 aan college van B & W
- brief van 6 december 2010 aan college van B & W
- brief van 7 juli 2011 aan College van B&W
De brieven gaan achtereenvolgens over:
* de door de Stichting aan de gemeente Almere gevraagde  informatie
* de inhoud van het gesprek op 2 november 2007 met de  projectmanager onderzoek ontsluiting centrum Almere Buiten en de externe  communicatieadviseur van de gemeente Almere
* de uitgangspunten op grond waarvan de Stichting aan het door  de gemeente ingestelde consultatieproces wil deel nemen
* de vragen aan de leden van de raad over waar de gemeente nu  eigenlijk mee bezig is
*
reactie op de gepresenteerde onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen zoals verwoord in de Tussenrapportage verbeteren bereikbaarheid centrum Almere Buiten van 30 januari 2009 (versie 5, vrijgegeven).
* het tijdstip waarop de eindrapportage verbeteren bereikbaarheid centrum Almere Buiten aan De Stichting zal worden voorgelegd
* reactie op de rapportage 'verbetering bereikbaarheid centrum  Almere Buiten Buitenhoutsedreef/Koppeldreef ' van 17 juni 2011
STICHTING VRIENDEN VAN HET POLDERPARK EN OMGEVING

www.vriendenvanhetpolderpark.nl

P/a Sportlaan 69, 1333 SE Almere Buiten

 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 200

1300 AE Almere

 

 

                                                                                                                               Almere, 3 april 2007

 

 

 

Geacht College,

 

 

Recente berichten in de Almare (zie bijlage) waarin sprake is van een onderzoek naar ‘het doortrekken van de Vrijheidsdreef door het Polderkwartier’ is voor de Stichting Vrienden van het Polderpark en Omgeving aanleiding zich tot U te wenden.

 

Hoewel de formulering in relatie tot hetgeen over de Buitenhoutsedreef wordt gezegd van een opmerkelijke vaagheid getuigd maken wij er uit op dat bedoeld wordt het doortrekken van de Vrijheidsdreef/Tussenring via de Sportlaan en/of het Polderpark naar de Polderdreef/Centrum van Almere Buiten.

 

Als organisatie van belanghebbenden verzoeken wij U aan ons een kopie te sturen van de officiële opdracht voor het onderzoek waarover de Almare berichtte, alsmede de stukken uit het ambtelijk/politieke traject dat vooraf  is gegaan aan het besluit tot deze opdracht. Wij zouden graag binnen een termijn van twee weken over deze stukken willen beschikken.

 

Tevens verzoeken wij U ons een exemplaar te doen toe komen van alle (concept)nota’s, rapporten, raadsstukken en overige relevante stukken die tot op heden zijn geproduceerd over de idee om de Vrijheidsdreef/Tussenring via de Sportlaan en/of het Polderpark te verbinden met de Polderdreef/Centrum van Almere Buiten. Deze stukken ontvangen wij graag binnen een termijn van zes weken.

Ook verzoeken wij U ons tegelijkertijd een exemplaar van de stedebouwkundige, verkeersplanologische en financiële onderbouwingen die aan bedoelde stukken ten grondslag hebben gelegen te doen toekomen.

 

Verder zouden wij graag van alle komende stukken m.b.t. een verbinding tussen Vrijheidsdreef/Tussenring via Sportlaan/Polderpark naar de Polderdreef/Centrum Almere Buiten, bij verschijnen een exemplaar ontvangen.

 

Wij zouden graag over dezelfde volledige gegevens beschikken als de gemeente Almere. Wij doen dan ook een dringend beroep op U onze verzoeken met spoed te honoreren.

 

Namens de Stichting Vrienden van het Polderpark en Omgeving.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Drs G.H.L.Tiesinga

 

 

 

Bijlage: Almare maart 2007

Terug naar boven
STICHTING VRIENDEN VAN HET POLDERPARK EN OMGEVING

www.vriendenvanhetpolderpark.nl

P/a Sportlaan 69, 1333 SE Almere Buiten

 

 

 

 

Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Gemeente Almere

t.a.v. ir A.J.J.Roozenburg

Postbus 200

1300 AE Almere

 

 

 

 

 

 

 

Almere, 26 november 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer Roozenburg,

 

 

In vervolg op het gesprek dat een afvaardiging van de Stichting Vrienden van het Polderpark en Omgeving op 2 november j.l. met U, als projectmanager die het onderzoek naar een betere ontsluiting van het centrum van Almere Buiten begeleid, en de externe communicatieadviseur  van de gemeente de heer Stuart heeft gehad vraag ik graag uw aandacht voor het volgende.

 

Het gesprek was aangekondigd als een kennismakingsgesprek om daarin van de zijde van de gemeente een nadere toelichting te geven op het door het ambtelijk apparaat opgestelde plan van aanpak en om afspraken te maken over de wijze waarop de gemeente van plan was met de Stichting over het onderzoek naar een betere ontsluiting van het centrum van Almere Buiten te communiceren.

Het plan van aanpak bleek echter nog op goedkeuring door de wethouder te wachten en maakte dus geen deel uit van de bespreking. Naar wij hebben begrepen kunnen wij het plan van aanpak begin december alsnog verwachten.

 

Van de kant van de Stichting is in het gesprek aan de orde gesteld dat, in tegenstelling tot hetgeen de heer F.J.M.Meijer in de brief van 25 september onder b. namens het College van B&W stelt,  niet inhoudelijk is gereageerd op onze verzoeken in het kader van de wet op de openbaarheid van bestuur om informatie. (citaat brief Meijer: Met de meegestuurde bijlagen van onze brief van 3 september 2007 heeft u alle relevante informatie in uw bezit, die u in het kader van de wet op de openbaarheid van bestuur van ons mag verwachten.)

Wat hij ons heeft doen toekomen is het Raadsbesluit van 19 april 2007 en de daarbij behorende stukken, stukken die algemeen toegankelijk zijn via de website van de gemeente Almere.

 

In het gesprek met  U en de heer Stuart hebben wij twee belangrijke verzoeken om informatie herhaald:

In het beslisdocument bij het College- en raadsvoorstel Bereikbaarheid Centrum Almere Buiten is onder het kopje 4. Mogelijke oplossingen sprake van een globale verkenning van 5 mogelijke oplossingen van de bereikbaarheidsproblematiek van Almere Buiten.

- De Stichting wil inzage hebben in deze (ambtelijke) verkenning om te kunnen beoordelen wat is onderzocht.
- Ook willen wij weten op grond van welke criteria de gemeente er toe is gekomen om van deze 5 mogelijke oplossingen alleen de verdubbeling van de Buitenhoutsedreef en het doortrekken van de Vrijheidsdreef te onderzoeken.

 

In hetzelfde gemeentelijke stuk worden onder het kopje 2. Wat is er aan de hand? drie verkeersstromen onderscheiden die van belang zijn voor de bereikbaarheidsproblematiek van Almere Buiten. Naast de ochtend- en avondspits, de weekeindcongestie veroorzaakt door Doe Mere bestaat er volgens de gemeente nog een derde aparte verkeersstroom, namelijk die tussen het centrum van Almere Stad en het centrum van Almere Buiten.
Wij willen inzage hebben in de kwantitatieve gegevens en de onderlinge verhouding van deze door de gemeente onderscheiden verkeerstromen. Vooral de omvang van de derde stroom is van belang voor de discussie over de noodzaak van de doortrekking van de Vrijheidsdreef. 
 

De Stichting zou het zeer op prijs stellen wanneer U, als vertegenwoordiger van het College van B&W, er voor zou willen zorgen dat deze gevraagde informatie (en de andere in onze brieven aan het College van B&W en de gemeenteraad gevraagde gegevens) alsnog aan de Stichting worden verstrekt. Het zal ons inziens de werking van de door de gemeente in te stellen consultatie- en procesgroepen versterken.

Voor de goede orde bevestig ik dat de Stichting bereid is inhoudelijk mee te denken over mogelijkheden om de toegankelijkheid van het centrum van Almere Buiten te vergroten. In dat verband is de Stichting ook bereid deel te nemen aan de door de gemeente in te stellen consultatiegroep en de procesgroep. 

Tegelijkertijd hebben wij in het gesprek van 2 november j.l. gesteld dat de Stichting Vrienden van het Polderpark en Omgeving tegen het doortrekken van de Vrijheidsdreef via Sportlaan/Polderpark is. 

Naar wij hebben begrepen bestaat het voornemen de beide groepen in de maand januari van start te laten gaan. 

U gelieve deze brief tevens te lezen als een formele reactie op de brief die de heer F.J.M.Meijer op  25 september 2007 namens het College van B&W aan de Stichting heeft geschreven.

 

Namens de Stichting Vrienden van het Polderpark en Omgeving, 

  

Drs G.H.L.Tiesinga

  

cc. leden van de gemeenteraad

     college van B&W

Terug naar boven

STICHTING VRIENDEN VAN HET POLDERPARK EN OMGEVING

www.vriendenvanhetpolderpark.nl

P/a Sportlaan 69, 1333 SE Almere Buiten

 

 

 

 

Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Gemeente Almere

t.a.v. ir A.J.J.Roozenburg

Postbus 200

1300 AE Almere

Fax. 036 54 84 005

 

 

 

Almere, 15 april  2008

 

 

 

 

 

Geachte heer Roozenburg, 

 

 

In het Plan van aanpak staat op de pagina’s 26/27 onder het kopje Uitgangspunten voor de participatie dat ‘het volstrekt duidelijk moet zijn binnen welke kaders de studie zich afspeelt. Daartoe moeten alle harde randvoorwaarden (waarover bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden) en wensen van betrokkenen aan het begin van het proces bekend zijn’.

 

De Stichting Vrienden van het Polderpark en Omgeving heeft er behoefte aan (wij kondigde dit al aan in de bijeenkomst van de Procesgroep van 25 maart) duidelijk te stellen op grond van welke uitgangspunten de stichting deel neemt aan het door de gemeente ingestelde consultatieproces.

 

I.

De stichting is als organisatie van belanghebbenden opgericht op 3 april 2007, als reactie op een bericht in de krant over een onderzoek door de gemeente Almere naar het doortrekken van de Vrijheidsdreef naar de Polderdreef.

 

DOEL van de stichting is:

Het in stand houden van het Polderpark en de milieukwaliteiten van het Polderpark en omgeving, door het autoluw houden van de aanliggende lanen, straten en dwarsverbindingen en het terugdringen van geluidshinder en fijnstof en voorts al hetgeen naar het oordeel van het bestuur van de stichting in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.

 

De stichting vertolkt de mening van 1000 bewoners van de Landgoederenbuurt (van het Polderpark tot aan de busbaan) en de Bouwmeesterbuurt (van het Polderpark tot aan de andere busbaan).

 

 

II. Het Plan van aanpak

De stichting is het niet eens met het in het Plan van aanpak opvoeren van de verlenging van de Vrijheidsdreef als mogelijk alternatief voor het oplossen van de bereikbaarheidsproblematiek van het centrum van Almere Buiten. Daarin wordt de stichting gesterkt door de resultaten van  het gemeentelijk vooronderzoek.

 

De stichting is het evenmin eens met het tweede deel van de probleemstelling zoals vermeld op pagina 4 van het Plan van aanpak. De stellingen dat Almere Buiten niet is aangehaakt op de stedelijke dynamiek en sterk geïsoleerd is worden geen van beide onderbouwd en vormen alleen daarom al geen basis voor de voorgenomen verkenning.

 

De stichting kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de werkelijke reden om ‘de mogelijkheden, effecten en consequenties van het doortrekken van de Vrijheidsdreef tot aan de Polderdreef  te verkennen’  is gelegen in de wens van de gemeente te komen tot een as met kantoren en bedrijven tussen het centrum van Stad en dat van Buiten.

 

Daarmee wordt vooruit gelopen op de Structuurvisie Almere 2030 en het inruilen van het basisconcept van Almere(een meerkernige stad met groene wiggen) voor directe verbindingen tussen de centra van de kernen, de zogenaamde stadsradialen.

 

 

III. Het consultatieproces

Onder punt 5. Vorm van participatie: consultatie op pagina 27 van het Plan van aanpak staat dat ‘de belanghebbenden in een gefaseerd proces van wisselwerking op gemeentelijke voorstellen adviseren, binnen omschreven randvoorwaarden. Het gemeentebestuur beslist’.

 

Net zomin als de inwoners van Almere klanten zijn van de gemeentelijke overheid zijn ze adviseur. Dit geldt ook voor de Stichting Vrienden van het Polderpark en Omgeving.

De stichting heeft in de bijeenkomst van de Consultatiegroep van 19 maart gesteld dat ze wel haar reactie kan geven, die zal uiteraard beperkt zijn (want afhankelijk van wat de gemeente voorlegt) en per definitie een voorlopig karakter hebben. De reactie kan bovendien af wijken van het uiteindelijke oordeel over het hele onderzoeksresultaat.

 

In het schema op pagina 18 van het Plan van aanpak worden door de gemeente drie stakeholders onderscheiden, bewoners, gebruikers en bedrijfsleven. Dus is de verwachting dat de Consultatiegroep en de Procesgroep op basis van die drie stakeholders gelijkwaardig worden samengesteld. In de praktijk komen er drie vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, een vertegenwoordiger van de milieuraad en een vertegenwoordiger van de bewoners/gebruikers.

 

De stichting heeft zowel in de bijeenkomst van de Consultatiegroep van 19 maart, als die van de Procesgroep van 25 maart bezwaar gemaakt tegen deze invulling van de groepen en eveneens tegen het totaal ontbreken van de categorie gebruikers.

 

Op pagina 17 van het Plan van aanpak staat dat de Procesgroep bestaat uit ‘onafhankelijke vertegenwoordigers van de betrokken “partijen”:  bewoners, georganiseerde belangengroepen en de gemeente Almere. In de bijlage 2 op pagina 31 staat dat de leden van de Procesgroep op persoonlijke titel zitting nemen en zonder last of ruggespraak functioneren.

 

De vertegenwoordiger van de stichting zal, dat zegt het woord al, namens de stichting zitting nemen en uiteraard ruggespraak houden met de stichting.

 

 

De stichting is, ze heeft dit al eerder op 26 maart gemeld, bereid deel te nemen aan het door de gemeente Almere ingestelde consultatieproces. In dat kader zijn de heren G.H.L.Tiesinga en L.Lui (als vervanger) bereid vanuit de stichting als afgevaardigde van de stakeholder bewoners zitting te nemen in de Consultatiegroep.

 

Namens de Stichting Vrienden van het Polderpark en Omgeving, 

 

 

Drs G.H.L.Tiesinga

 

 

 

 

c.c. leden van de gemeenteraad

      college van B&W

Terug naar boven

STICHTING VRIENDEN VAN HET POLDERPARK EN OMGEVING

P/a Sportlaan 69, 1333 SE Almere Buiten

www.vriendenvanhetpolderpark.nl

 

 

 

Aan de gemeenteraad van Almere

Postbus 200

1300 AE Almere

 

 

 

 

 

 

Almere, 3 december 2008

 

 

 

 

 

 

Geachte leden van de Raad,

 

 

De Stichting Vrienden van het Polderpark en Omgeving richt zich tot U met onderstaande vragen, die betrekking hebben op de volgende zaak.

 

De zaak waar het om gaat:

1.Begin maart 2007 werden de bewoners van de Landgoederenbuurt en de Bouwmeesterbuurt opgeschrikt door berichten in de plaatselijke pers waaruit bleek dat de gemeente het voornemen heeft een onderzoek te doen naar het doortrekken van de Vrijheidsdreef naar de Polderdreef. De wethouder streefde er naar de resultaten van het onderzoek nog voor het einde van 2007 gereed te hebben.

 

Als reactie op deze berichten is door de bewoners op 3 april 2007  als organisatie van belanghebbenden de Stichting Vrienden van het Polderpark en Omgeving opgericht.

 

De Stichting heeft tot doel: Het in stand houden van het Polderpark en de milieukwaliteiten van het Polderpark en omgeving door het autoluw houden van de aanliggende lanen, straten en dwarsverbindingen en het terugdringen van geluidshinder en fijnstof en voorts al hetgeen naar het oordeel van het bestuur van de stichting in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.

 

Op 3 april heeft de Stichting zich per brief tot het College van B&W gewend (kopie aan  uw  raad) met een beredeneerd verzoek om informatie omdat de stichting als organisatie van belanghebbenden over dezelfde volledige gegevens wil beschikken als de gemeente Almere om  zo in de gelegenheid te zijn een oordeel over het voorgenomen onderzoek te vormen en zelf zaken te kunnen (laten) onderzoeken.

 

2.Door de gemeenteraad  is op 19 april 2007 (RV-17/2007) besloten tot:

 

Het verrichten van een verkenning naar de mogelijkheden, effecten en consequenties van het doortrekken van de Vrijheidsdreef tot aan de Polderdreef in Almere Buiten. (Punt 3)

 

De randvoorwaarden die aan de studie m.b.t. de oplossingsrichtlijnen worden gesteld:

Procesmatig:

-Een transparant proces waarin alle belanghebbenden betrokken zijn;

-College en raad worden tussentijds over de voortgang geïnformeerd. (Punt 4)

 

Inhoudelijk bijzondere aandacht voor:

-De leefbaarheid in het gebied;

-Voorkomen van barrièrewerking tussen de omliggende woonwijken;

-Veiligheid, zowel verkeers- als sociale veiligheid;

-Consequenties op het gebied van milieu;

-Ruimtelijke kansen;

-Mogelijke ‘spin-off’ naar aangrenzende ontwikkelingen (economisch, sociaal). (Punt 4)

 

Een voorbereidingskrediet van  €500.000 waarvan €150.000 ten laste van het Fonds Bestaande Stad (FBS), ten behoeve van de verkenning naar het doortrekken van de Vrijheidsdreef. (Punt 5)

 

 

3.De uitvoering van het raadsbesluit

 

In een brief van 28 juni 2007 van de de heer F.J.M.Meijer, Programmamanager Almere Buiten, werd de stichting meegedeeld dat er ambtelijk een participatieproces werd voorbereid en dat de stichting in juli/augustus gevraagd zou worden in dat proces een rol te spelen.

 

In een brief van 3 september werd meegedeeld dat aan een ambtelijk Plan van Aanpak werd gewerkt. Na vaststelling van dit document door de bestuurlijk opdrachtgever zou de stichting worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek waarbij een nadere toelichting zou worden gegeven op het Plan van Aanpak.

 

In een brief van 25 september van de heer Meijer werd medegedeeld dat een Plan van Aanpak is opgesteld dat door de bestuurlijk opdrachtgever, wethouder Smeeman, is goedgekeurd. Tevens werd aangekondigd dat de stichting binnenkort een uitnodiging zou ontvangen om kennis te maken met de projectmanager en de communicatieadviseur die de studies naar een betere bereikbaarheid van het centrum van Almere Buiten begeleiden. Tijdens deze kennismaking zouden afspraken worden gemaakt over de verdere gang van zaken en de wijze waarop de projectcommunicatie zal verlopen.

 

Dit gesprek vond plaats op 2 november 2007.  Naar aanleiding van dit gesprek heeft de stichting haar bevindingen op schrift gesteld en aan het College van B&W gestuurd (brief van 26 november, kopie aan uw  raad).  Het Plan van Aanpak bleek nog op goedkeuring van de wethouder te wachten en maakte derhalve geen deel uit van het gesprek.

 

 

Op 8 januari 2008 is het Plan van Aanpak aan uw raad ter kennisneming voorgelegd.

 

In een brief van 28 januari 2008 liet de toenmalige Projectmanager de heer A.J.J.Roozenburg weten dat er vertraging was opgelopen, maar dat het de bedoeling was in februari te starten met het consultatieproces (zoals in het Plan van Aanpak beschreven). Bij deze gelegenheid ontving de stichting ook een exemplaar van het Plan van Aanpak.

 

Op 19 maart vond een  bijeenkomst plaats van de consultatiegroep waar het Plan van Aanpak en de projectorganisatie het onderwerp was. Tevens werd de volgorde van de onderwerpen die in de consultatiegroep achtereenvolgens zullen worden behandeld bepaald. Afgesproken werd dat als eerste op 23 april de resultaten van het verkeersmodel zouden worden besproken.

 

Op 16 april werd deze bijeenkomst afgezegd. Zodra er zicht zou zijn op de beschikbaarheid van een correct werkend model zou de stichting worden geïnformeerd.

 

Later in juli werd aangekondigd dat de bijeenkomst was verschoven naar 30 september. Maar de geschiedenis herhaalde zich op 24 september werd ons bericht dat deze bijeenkomst niet door kon gaan, dat er een werkend verkeersmodel is, maar dat het invoeren van gegevens om alle mogelijke varianten te kunnen voorzien van cijfers nog de nodige tijd in beslag zal nemen.

 

En dat is het laatste dat de Stichting Vrienden van het Polderpark en Omgeving in deze van de gemeente heeft vernomen. Na anderhalf jaar van aankondiging op aankondiging heeft de stichting nog geen snipper informatie over het onderzoek naar het doortrekken van de Vrijheidsdreef  naar de Polderdreef.

 

 

Het bovenstaande leidt tot de volgende vragen aan de raad:

a.  Het onderzoek heeft vertraging opgelopen.

-Wat is de huidige situatie, wat is er tot nu toe onderzocht, hoelang gaat het onderzoek nog duren, wat gaat er nog onderzocht worden?

-Hangt de vertraging samen met het gegeven dat er een sterke discrepantie bestaat tussen hetgeen in het Beslisdocument staat dat als toelichting op het Collegevoorstel aan de raad fungeerde en de Quickscan van augustus 2006 die de basis voor het Beslisdocument vormt, maar tot de conclusie leidde dat het doortrekken van de Vrijheidsdreef  geen goed alternatief is voor de verdubbeling van de Koppeldreef en Buitenhoutsedreef?

-Hangt de vertraging samen met het ontbreken van telgegevens uit 2007?

-Of is er wellicht inmiddels sprake van een uitbreiding van het oorspronkelijke onderzoek? De formulering ‘het invoeren van gegevens om alle mogelijke varianten te kunnen voorzien van cijfers’ in de brief van 24 september geeft voeding aan deze gedachte.

 

b. De vertraging in relatie met de voor het onderzoek gevoteerde € 150.000.

-Uit de aankondiging in 2007 valt op te maken dat het onderzoek is begroot gereed te zijn in een periode van ca. negen maanden. Inmiddels heeft het project de leeftijd van een jaar en 9 maanden bereikt met het vooruitzicht dat het nog wel even zal duren voor het geheel is afgerond. Een aanzienlijke kostenoverschrijding moet daarvan het gevolg zijn?

-Tenzij er de afgelopen periode niet steeds aan het project is (door)gewerkt. Maar dat laatste leidt tot de vraag wat daar de reden van zou zijn en naar het nut en noodzaak van het onderzoek?

 

c. Transparant proces waarin alle belanghebbenden  zijn betrokken.

-Hoe denkt de raad er voor te zorgen dat aan deze door haar gestelde voorwaarde (op papier fraai verwoord) in de praktijk inhoud wordt gegeven?

 

d. De raad wordt tussentijds over de voortgang geïnformeerd.

-Is de raad op de hoogte gesteld van de vertraging van het onderzoek naar oorzaak en duur, en de mogelijke financiële consequenties?

 

e. De hamvraag voor de bewoners van de Landgoederenbuurt en de Bouwmeesterbuurt gelegen tussen het Polderpark en de beide busbanen is natuurlijk wat is de gemeente nu allemaal aan het doen?

 

Namens de Stichting Vrienden van het Polderpark en Omgeving.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Drs G.H.L.Tiesinga  

 

 

cc College van B&W


Terug naar boven

 


STICHTING VRIENDEN VAN HET POLDERPARK EN OMGEVING

 

P/a Sportlaan 69, 1333SE Almere Buiten

 

 

 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 200

1300 AE Almere

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Almere, 10 mei 2009

 

 

 

 

 

 

 

Betreft reactie op conclusies en aanbevelingen Tussenrapportage verbeteren bereikbaarheid centrum Almere Buiten

 

 

 

Geacht College,

 

Uw brief (DSO/2009/732dv) van 19 februari 2009 en de meegestuurde Tussenrapportage verbeteren bereikbaarheid centrum Almere Buiten van 30 januari 2009 (versie 5, vrijgegeven) geeft de Stichting Vrienden van het Polderpark en Omgeving aanleiding tot de onderstaande reactie.

 

In uw brief wordt aangekondigd dat alvorens deze Tussenrapportage ter besluitvorming aan het college van B&W wordt voorgelegd de beide consultatiegroepen en de procesgroep op 4 maart de gelegenheid krijgen om nader kennis te nemen van de inhoud en achtergronden die hebben geleid tot de Tussenrapportage. Ook wordt de beide consultatiegroepen en de procesgroep gevraagd om een oordeel te geven over de conclusies en te adviseren over het vervolgtraject.

 

Omdat de vertegenwoordigers van de gemeente op 4 maart niet in staat bleken de onderliggende gegevens over de onderzochte varianten te laten zien was het die avond niet mogelijk een oordeel te geven over de in de Tussenrapportage opgenomen conclusies en aanbevelingen. De bijeenkomst werd daarom door de voorzitter de heer Stuart verdaagd naar 31 maart. Hoewel niet alle op 4 maart toegezegde aanvullende stukken de deelnemers hadden bereikt werd, onder dat voorbehoud, de Tussenrapportage besproken.

Met betrekking tot de verslagen van de bijeenkomsten van 4 en 31 maart werd afgesproken dat deze zo spoedig mogelijk door de ambtelijk secretaris aan de deelnemers van de bijenkomsten zouden worden toegestuurd, zodat die zouden kunnen nagaan of hun mening voldoende zou zijn terug te vinden in de verslagen en zo nodig teksten zouden kunnen aanpassen. De aangepaste verslagen zouden daarna integraal met de Tussenrapportage worden mee gestuurd aan het college van B&W.

 

De verslagen van de bijeenkomsten van 4 en 31 maart hebben ons nog steeds niet bereikt. Ook een schriftelijk verzoek daartoe van 21 april heeft geen resultaat gehad.

 

Dit gegeven en de onduidelijkheid over welke personen officieel deel uit maken van de twee consultatiegroepen en de procesgroep (met andere woorden in hoeverre kunnen de verslagen van de bijeenkomsten van 4 en 31 maart gezien worden als de mening van de consultatiegroepen) vormt voor de Stichting Vrienden van het Polderpark en Omgeving reden om niet langer op de verslagen van 4 en 31 maart te wachten.

 

Bijgaand treft u de tijdens de bijeenkomst van 31 maart aangekondigde schriftelijke reactie op de conclusies en aanbevelingen van de Tussenrapportage aan.

 

Namens de Stichting Vrienden van het Polderpark en Omgeving.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Drs G.H.L.Tiesinga

 

 

 

Bijlage:

Reactie op de gepresenteerde onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen zoals verwoord in de Tussenrapportage verbeteren bereikbaarheid centrum Almere Buiten van 30 januari 2009 (versie 5, vrijgegeven).

 

  

Cc Leden van de gemeenteraad

 

STICHTING VRIENDEN VAN HET POLDERPARK EN OMGEVING

 

P/a Sportlaan 69, 1333SE Almere Buiten

 

 

 

Bijlage bij de brief aan het college van B&W van 10 mei 2009.

 

 

REACTIE OP DE GEPRESENTEERDE ONDERZOEKSRESULTATEN, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ZOALS VERWOORD IN DE TUSSENRAPPORTAGE VERBETEREN BEREIKBAARHEID CENTRUM ALMERE BUITEN VAN 30 JANUARI 2009 (VERSIE 5, VRIJGEGEVEN).

 

 

De gepresenteerde resultaten van het onderzoek

 

Voor  het onderzoek is de gemeente uitgegaan van de situatie in Almere in 2030, waarbij de centra van Buiten en Stad geheel afgebouwd zijn, er in Almere Hout 22.000 woningen staan en er bij de Trekweg 1.100 woningen en een werkgebied met 4.000 arbeidsplaatsen zijn. Ook is rekening gehouden met de schaalsprong en de verbreding van de A6.

 

Het onderzoek heeft bestaan uit vier varianten waaraan zes analyses zijn toegevoegd.

 

De eerste drie varianten hebben betrekking op de verbetering van de bereikbaarheid van het centrum van Almere Buiten, waarbij onderzocht wordt in welke mate een verlengde Vrijheidsdreef een bijdrage daar aan kan leveren.

 

De vierde variant en de analyses  d) en e) hebben betrekking op de idee van de Stadsradialen, waarvoor de onderliggende filosofie in een hele reeks naar elkaar verwijzende nota’s is neergelegd. Laatstelijk in het Plan van aanpak op de pagina’s 5 t/m 7. (Ad.2 Verlenging van de Vrijheidsdreef). 

 

De resultaten zijn als volgt:

 

Variant 1. Verbreding van de Buitenhoutsedreef en de Koppeldreef naar 2x2 rijstroken.

*** Dit lost de knelpunten op deze wegen op.

 

Variant 2. Aanleg van de verlengde Vrijheidsdreef met 2x1 rijstrook als alternatief van variant 1.

*** Dit levert geen bijdrage aan de oplossing van de knelpunten Buitenhoutsedreef en Koppeldreef. Er gaat maar een zeer kleine concentratie auto’s over de verlengde Vrijheidsdreef.

 

Variant 3. Aanleg verlengde Vrijheidsdreef + verbreding van de Buitenhoutsedreef en de Koppeldreef naar 2x2 rijstroken (= variant 1 +2).

*** Het resultaat is de som van de uitkomsten van de varianten 1) en 2). Wel levert deze combinatie een toename op van het probleem van de verkeersafwikkeling op de aansluiting Tussendreef/Buitenring.

Variant 4. Dezelfde als variant 3) maar dan met bebouwing van woningen en kantoren langs de Vrijheidsdreef en de verlengde Vrijheidsdreef. Voor het Hannie Schaftpark wordt daarbij uitgegaan van ca. 19.000m2 voor een congrescentrum; voor het Fanny Blankers-Koenpark van 33.500m2 kantoren met max. 1.350 werknemers, en voor het Polderpark van 500 woningen en 27.500 m2 kantoren met max. 550 werknemers. (Dit is de idee van een stadsradiaal, een gebied van stedelijke dynamiek met een concentratie van levendigheid, economische ontwikkeling en werkgelegenheid.)

*** Het resultaat is analoog aan dat van variant 3). Deze variant levert wel een nieuw, en tekenend, knelpunt op op de bestaande Vrijheidsdreef in de richting van het centrum van Almere Stad.

 

Analyses a) en c) gaan over de toegestane snelheid, 40, 50 of 60 km/uur.

*** Daar uit blijkt dat er in de Landgoederenbuurt en de Bouwmeesterbuurt sluipverkeer is te verwachten bij het doortrekken van de Vrijheidsdreef. Een extra probleem dus.

 

Analyse b) verbreden van de gehele Polderdreef naar 2x2 rijstroken in samenhang  met variant 1) verbreding van de Buitenhoutsedreef +Koppeldreef tot 2x2 rijstroken.

*** Dit lost alle problemen op.

 

Analyses d) en e) hebben betrekking op de Vrijheidsdreef en verlengde Vrijheidsdreef te weten:

d) met verhoging/verlaging van het aantal in variant 4) gehanteerde woningen en kantoren langs de Vrijheidsdreef en de verlengde Vrijheidsdreef.

*** Heeft niet of nauwelijks invloed vergeleken met de uitkomst van variant 4). De uitkomst van analyse d) pleit niet voor de aanleg van een verlengde Vrijheidsdreef.

 

e) het doortrekken van de stadsradiaal Vrijheidsdreef tot aan de Waddendreef, ten Noorden van het NS-station in Almere Stad (project centrumas). In samenhang met variant 3). (Dit is de directe verbinding van het centrum van Almere Buiten met het centrum van Almere Stad, de zogenaamde consumentenroute, die het geïsoleerd zijn van Almere Buiten zou moeten op heffen.)

*** Het wel of niet doortrekken van de stadsradiaal heeft geen aanzuigende werking op het aantal automobilisten dat gebruik gaat maken van de verlengde Vrijheidsdreef. (Voor alle duidelijkheid het resultaat van variant 3), en van variant 2) waar deze op gebaseerd is, is dat er maar een zeer kleine concentratie auto’s over de verlengde Vrijheidsdreef gaat.)  De uitkomst van analyse e) pleit niet voor de aanleg van een verlengde Vrijheidsdreef. De zogenaamde

consumentenroute/stadsradiaal  blijkt niet te bestaan. En daarmee ontvalt de basis aan de eerder genoemde filosofie m.b.t. een dergelijke route.

 

Analyse f) heeft betrekking op de situatie dat Almere Hout zou zijn uitgegroeid tot 40.000 woningen en 60.000 arbeidsplaatsen. In samenhang met variant 1) heeft dit vooral effect op de Tussenring, Buitenhoutsedreef en de bestaande Vrijheidsdreef in de richting van het centrum van Almere Stad. De uitkomst van analyse f) pleit niet voor de aanleg van een verlengde Vrijheidsdreef.

 

 

De conclusies en aanbevelingen van de Tussenrapportage

 

Deze geven de Stichting Vrienden van het Polderpark en Omgeving aanleiding tot de volgende opmerkingen

a. De conclusies zoals verwoord in de Tussenrapportage zijn niet volledig.

In feite beperkt de conclusie zich tot het constateren dat met de verbreding van de Polderdreef naar 2x2 rijstroken en de Buitenhoutsedreef/Koppeldreef naar 2x2 rijstroken de bereikbaarheid van het centrum van Almere Buiten tot in 2030 is verzekerd.

 

Wat aan de conclusies ontbreekt is:

*** de constatering dat er geen noodzaak is voor een verlenging van de Vrijheidsdreef. Noch in het kader van de bereikbaarheidsproblematiek van het centrum van Almere Buiten (de uitkomsten van de varianten 1, 2 en 3). Noch in het kader van een directe verbinding/stadsradiaal tussen het centrum van Almere Buiten en het centrum van Almere Stad (de uitkomsten van de variant 4 en de analyses d en e). 

 

b. De aanbevelingen zoals verwoord in de Tussenrapportage zijn evenmin volledig en zijn voor het deel dat betrekking heeft op het doortrekken van de Vrijheidsdreef in strijd met de uitkomsten van het onderzoek.

De  opdracht van de raad was tweeledig:

- concrete planuitwerking opstellen voor een verbreding van de Buitenhoutsedreef en Koppeldreef naar 2x2 rijstroken

-verkenning verrichten naar de mogelijkheden, effecten en consequenties van het doortrekken van de Vrijheidsdreef tot aan de Polderdreef in Almere Buiten

 

Op basis van de onderzoeksresultaten en de onderlinge samenhang van de verkenning verlengde Vrijheidsdreef en de planuitwerking Buitenhoutsedreef/Koppeldreef zouden de aanbevelingen moeten luiden:

 

*** Omdat er geen noodzaak is gebleken voor een verlenging van de Vrijheidsdreef kan nu afgestapt worden van de idee van een verlengde Vrijheidsdreef. De Tussenrapportage moet m.b.t. dit deel van het onderzoek worden gezien als de eindrapportage.

 

*** Omdat is gebleken dat de verbreding van de Buitenhoutsedreef/Koppeldreef naar 2x2 rijstroken in combinatie met verbreding van de Polderdreef naar 2x2 rijstroken de beste oplossing is voor de bereikbaarheid van Almere Buiten tot in 2030 kan nu worden over gegaan tot de concrete planuitwerking voor de verbreding van de Buitenhoutsedreef/Koppeldreef in samenhang met de verbreding van de Polderdreef.

 

De in de Tussenrapportage geformuleerde aanbeveling om de verkenning naar de verlenging van de Vrijheidsdreef in het kader van de structuurvisie 2030+  stedenbouwkundig c.q. planologisch nader te onderzoeken, met o.a. een reservering op de structuurkaart mist iedere onderbouwing.

 

*** Het opvoeren van het beter verbinden van de stadsdelen Buiten en Stad en de aansluiting van Almere Buiten op de stedelijke dynamiek zodat de interne mobiliteit en bereikbaarheid voor de autogebruiker wordt verbeterd kan gezien de uitkomst van het nu verrichte onderzoek niet als een valide onderbouwing worden aangemerkt.

 

c. Samengevat.

De wijze waarop de conclusies en aanbevelingen zijn samengesteld doet geen recht aan de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek. Het weglaten van de conclusie dat er geen noodzaak is voor een verlenging van de Vrijheidsdreef en het opnemen van de daarmee in strijd zijnde

aanbeveling om het onderzoek naar een verlenging van de Vrijheidsdreef (op basis van de in het uitgevoerde onderzoek weerlegde aannames!) voort te zetten wekt de indruk dat de gemeente koste wat kost haar idee wil doordrijven.

 

 

Standpunten van de Stichting Vrienden van het Polderpark en Omgeving

 

Het ligt voor de hand, nu er geen noodzaak bestaat tot verlenging van de Vrijheidsdreef, dat de gemeente besluit af te zien van verdere plannen tot de aanleg van een dergelijke verbinding en van bebouwing in het Polderpark.

 

Vanwege het feit dat de verbreding van de Polderdreef in beeld is gekomen in relatie met het verbreden van de Buitenhoutsedreef en Koppeldreef is de Stichting Vrienden van het Polderpark en Omgeving als organisatie van belanghebbenden uit de Landgoederenbuurt en de Bouwmeesterbuurt ook belanghebbend in het onderzoeksdeel Buitenhoutsedreef/Koppeldreef. In dat verband wil de Stichting deel blijven nemen aan het consultatieproces.

 

Verder wil de Stichting graag beschikken over de volledige cijfermatige onderbouwing van de in de Tussenrapportage gepresenteerde onderzoeksresultaten om zo nodig zelf onderzoek te kunnen (laten) doen. De Stichting verzoekt u hierbij haar deze gegevens zo spoedig mogelijk toe te sturen.

 

In het verlengde van de uitkomst van het onderzoek wil de Stichting graag conform haar doelstellingen met de gemeente tot een regulier overleg komen over de in standhouding van het in cultuurhistorisch opzicht voor Almere unieke (concept van het) Polderpark.

Terug naar boven 

STICHTING VRIENDEN VAN HET POLDERPARK EN OMGEVING

www.vriendenvanhetpolderpark.nl

P/a Sportlaan 69, 1333SE Almere Buiten

 

 

 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 200

1300 AE Almere

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        Almere, 6 december 2010

 

 

 

 

 

 

Geacht College,

 

 

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

 

Op 19 april 2007 besloot de gemeenteraad in verband met de bereikbaarheid Centrum Almere Buiten tot:

Het opstellen van een concrete planuitwerking voor een verbreding van de Buitenhoutsedreef en Koppeldreef van 2x1 rijstroken naar 2x2 rijstroken. En het verrichten van een verkenning naar de mogelijkheden, effecten en consequenties van het doortrekken van de Vrijheidsdreef tot aan de Polderdreef. Als een van de randvoorwaarden werd door de raad gesteld dat er sprake moest zijn van een transparant proces waarin alle belanghebbenden betrokken zijn. Voor de uitvoering van het onderzoek is op 8 januari 2008 aan de gemeenteraad een Plan van aanpak voorgelegd.

 

De Stichting Vrienden van het Polderpark en Omgeving heeft zich bij brief van 15 april 2008 als organisatie van belanghebbenden aangemeld voor en heeft vervolgens deelgenomen aan het door de gemeente in het Plan van aanpak omschreven consultatieproces.

 

In het voorjaar van 2009 kwam de gemeente met de Tussenrapportage Verbeteren bereikbaarheid centrum Almere Buiten van 30 januari 2009 (versie 5, vrijgegeven). Waarvan de conclusies luidden:

* er is geen verkeerskundige noodzaak tot verlenging van de Vrijheidsdreef

* capaciteitsverhoging van de Buitenhoutsedreef en Polderdreef blijft noodzakelijk

 

Voordat deze tussenrapportage ter besluitvorming aan het College van B&W zou worden voorgelegd werden de beide consultatiegroepen en de procesgroep gevraagd hun oordeel te geven over de conclusies en te adviseren over het vervolgtraject. De Stichting Vrienden van het Polderpark en Omgeving heeft op 10 mei 2009 een schriftelijke reactie op de gepresenteerde onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen aan het College van B&W gestuurd. Het College heeft niet op deze reactie gereageerd. De Tussenrapportage is op 23 juni ongewijzigd door het College overgenomen.

 

De gemeente is vervolgens doorgegaan met de planuitwerking voor de verdubbeling van het aantal rijstroken op de Buitenhoutsedreef en de Koppeldreef. In een bijeenkomst van de consultatiegroep en de procesgroep op 26 mei 2010 werd het resultaat: model M voorgelegd. Aangekondigd werd dat model M ambtelijk nader zou worden uitgewerkt.

 

De Stichting Vrienden van het Polderpark en Omgeving zou graag van het College van B&W vernemen:

* Wanneer het resultaat van de nadere ambtelijke uitwerking van model M aan de leden van de consultatiegroep zal worden voorgelegd

* Wanneer de eindrapportage van de studie verbetering bereikbaarheid Centrum Almere Buiten, zoals die in het Plan van aanpak is omschreven,  aan de consultatiegroep en de procesgroep zal worden voorgelegd om een oordeel over de conclusies en aanbevelingen te geven, alvorens de eindrapportage ter besluitvorming aan het College van B&W en de gemeenteraad wordt gestuurd.

 

Namens de Stichting Vrienden van het Polderpark en Omgeving.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Drs G.H.L.Tiesinga

 

 

 

 

 

 

 

Cc Leden van de gemeenteraad

Terug naar boven
STICHTING VRIENDEN VAN HET POLDERPARK EN OMGEVING

www.vriendenvanhetpolderpark.nl

P/a Sportlaan 69, 1333SE Almere Buiten

 

 

 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 200

1300 AE Almere

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        Almere, 7 juli 2011

 

 

 

 

 

 

 

Betreft reactie op de rapportage ‘verbetering bereikbaarheid centrum Almere Buiten Buitenhoutsedreef/Koppeldreef’

 

 

 

Geacht College,

 

Uw brief (DSO/2011/1794413LL) van 17 juni 2011 en de meegestuurde Rapportage ‘verbetering bereikbaarheid centrum Almere Buiten Buitenhoutsedreef/Koppeldreef’ geeft de Stichting Vrienden van het Polderpark en Omgeving aanleiding tot de onderstaande reactie.

 

I.

Onder referte aan de brief die de Stichting op 6 december 2010 aan uw College stuurde (een reactie uwerzijds bleef achterwege) merken wij op dat de Stichting als deelnemer aan het door de gemeente ingestelde consultatieproces zich niet heeft kunnen uitspreken over:

- Het voorlopig ontwerp zoals dat in het najaar van 2010 is vervaardigd op basis van het ons op 26 mei 2010 getoonde Model M.

- De Rapportage ‘verbetering bereikbaarheid centrum Almere Buiten Buitenhoutsedreef/Koppeldreef’ (zoals in het Plan van aanpak is voorzien om een oordeel over de conclusies en aanbevelingen te geven, alvorens de rapportage ter besluitvorming aan het College van B&W en de gemeenteraad wordt gestuurd).

 

 

II.

In de Rapportage troffen wij in de inleiding op pagina 5, een alinea aan gewijd aan de conclusies en aanbevelingen m.b.t. de verkenning naar de mogelijkheden, effecten en consequenties van het doortrekken van de Vrijheidsdreef tot aan de Polderdreef. (Er is geen verkeerskundige noodzaak voor een weg door het Polderpark.) De alinea wordt afgesloten met de mededeling: Omdat in deze studie geen onderzoek is uitgevoerd naar de economische en maatschappelijke effecten is er wel een reservering op de structuurvisiekaart opgenomen in het kader van de structuurvisie 2030+.

 

Een merkwaardige conclusie die in andere vorm ook al in de Tussenrapportage verbeteren bereikbaarheid centrum Almere Buiten van 30 januari 2009 (versie 5, vrijgegeven) voorkwam als aanbeveling om de verkenning naar de verlenging van de Vrijheidsdreef in het kader van de structuurvisie 2030+ stedenbouwkundig c.q. planologisch nader te onderzoeken, met o.a. een reservering op de structuurkaart.

 

Daarbij werd als onderbouwing aangevoerd het beter verbinden van de stadsdelen Buiten en Stad en de aansluiting van Almere Buiten op de stedelijke dynamiek zodat de interne mobiliteit en bereikbaarheid voor de autogebruiker wordt verbeterd. Een onderbouwing die gezien de uitkomsten van het verrichte onderzoek niet als valide kon worden aangemerkt zoals de Stichting al in haar reactie van 10 mei 2009 op de gepresenteerde onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen van de Tussenrapportage heeft aangetoond. (Reactie op de gepresenteerde onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen zoals verwoord in de Tussenrapportage verbeteren bereikbaarheid centrum Almere Buiten van 30 januari 2009 (versie 5, vrijgegeven))

 

Voor het overige onderschrijven wij het aan de consultatie- en procesgroep op 26 mei 2010 gepresenteerde Model M dat wij een scherp ontwerp vinden. De Stichting zal ook in de vervolgfase van het planproces deel blijven nemen aan de consultatie- en procesgroep.

 

Namens de Stichting Vrienden van het Polderpark en Omgeving.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Drs G.H.L.Tiesinga

 

 

 

 

 

 

 

Cc Leden van de gemeenteraadTerug naar boven